Procedure

Missie
Het hand en pols netwerk Dordt en omstreken (VoordeHand) is een regionaal netwerk van fysio- en ergotherapeuten die optimale zorg verlenen aan mensen met hand- en pols klachten wat betreft diagnostiek en behandeling.
De kwaliteit binnen VoordeHand wordt gewaarborgd door eisen te stellen aan ervaring, deskundigheid en praktijkvoering van de netwerkleden. VoordeHand streeft naar onderlinge samenwerking, samenwerking met hand en pols centra en samenwerking met artsen en specialisten om een optimale behandeling te kunnen geven.
De zorg wordt, indien mogelijk, conform richtlijnen op transparante en practice- en evidence based wijze verleend. De zorgverlening kenmerkt zich door aandacht voor kwaliteit, respect en klantgerichtheid (zorg op maat). Daarbij kent iedere therapeut zijn eigen mogelijkheden en grenzen.

Visie
Door de complexiteit van hand en pols aandoeningen is het noodzakelijk dat de fysio- en ergotherapeutische zorg rondom patiënten met deze aandoeningen in Dordt en omstreken goed vorm gegeven wordt. Daarom wil VoordeHand voor mensen met hand en pols aandoeningen een regionaal dekkend netwerk zijn, waarbinnen zij de best mogelijke zorg kunnen krijgen. Het netwerk moet bekend zijn onder huisartsen en orthopeden/ plastisch chirurgen en andere zorgverleners binnen de zorgketen. En hierdoor ook bekend worden bij patiënten.
VoordeHand wil hét door alle belanghebbenden erkende netwerk zijn voor specialistische kennis en goede fysio- en ergotherapeutische zorg aan mensen met hand en pols aandoeningen en/of de gevolgen hiervan. Dit wil VoordeHand bereiken door:

  • specifieke kennis op het gebied van hand en polsaandoeningen te verhogen door scholing, intervisie en samenwerking met andere hand en polsnetwerken
  • samenwerking te zoeken met andere disciplines
  • de lijnen naar verwijzers zo kort mogelijk te houden
  • voortdurend te werken aan kwaliteitsverbetering, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten.

Door deze kwaliteitsborging ziet VoordeHand zijn leden als de aangewezen 1e lijns fysio- en ergotherapeuten om deze zorg te verlenen. VoordeHand streeft er daarom ook naar aangemerkt te worden door de zorgverzekeraar als voorkeursbehandelaar voor de fysiotherapeutische zorg voor deze doelgroep.
Binnen de regio is er sprake van een goede spreiding van de fysio- en ergotherapeuten. Er is naamsbekendheid van VoordeHand binnen deze regio bij zowel de doelgroep, hun verwijzers als andere zorgaanbieders.